Servomotor ZPA MODACT® MOKP-Ex

Servomotor ZPA MODACT® MOKP-Ex