Servomotory

Prednosti a výhody servomotorov MODACT

 • planétová prevodovka
 • vysoká presnosť nastavenia
 • možnosť elektrickej výbavy
 • vysoká životnosť servomotora (až 40 rokov)
 • stavebnicová koncepcia
 • zníženie hmotnosti servomotorov použitím hliníkových dielov
 • náhrada oleja plastickým mazivom
 • možnosť dodávky záložných zdrojov pre prípadný výpadok napájacieho napätia (UPS)

Široké využitie sortimentu

Pod značkou MODACT vyrábame servomotory určené na ovládanie nejrôznejších druhov armatúr ako sú šupátka, ventily, klapky alebo guľové kohúty a to aj v prostredí s nebezpečím výbuchu plynov a pár.

Veľké množstvo prevedení poskytuje široké možnosti aplikácií našich servomotorov v riadiacich a regulačných okruhoch technologických procesov.

Výrobný program obsahuje servomotory otočné, jedno a viacotáčkové pre priamu montáž na armatúru alebo servomotory pákové s vypínacími momentami v rozmedzí 2,5 – 4000 Nm; servomotory priamočiare s osovými silami od 11,5 do 63 kN.

Našou špecialitou sú servomotory MOA a MOA OC, určené k prevádzke v extrémnych podmienkach jadrových elektrární.

Vlastný vývoj a konštrukčné zázemie

Vďaka stavebnicovej koncepcii servomotorov MODACT bolo možné zjednodušiť a zjednotiť rad prvkov rôznych typov servomotorov a dosiahnuť tak ich dlhej životnosti a vysokej prevádzkovej spoľahlivosti.

K tomu tiež prispieva niekoľko unikátnych riešení, ktoré vznikli vďaka vlastnej konštrukčnej a vývojovej základni – napríklad riešenie planétovej prevodovky, umožňujúcej ručné ovládanie aj počas chodu elektromotora, blokovanie momentových vypínačov, nízka hysterézia a nelinearita vysielačov polohy, vysoká presnosť nastavenia polohových a momentových vypínačov.

Bezpečná prevádzka našich servomotorov je zaistená elektrickým krytím IP 55, IP 65 a IP 67.

Kontrola kvality

Veľkú pozornosť je venujeme kvalite výroby vo všetkých jej fázach. Túto skutočnosť môžeme najlepšie doložit získaním prestížneho certifikátu EN ISO 9001:2008 od spoločnosti TÜV NORD CERT GmbH. V roku 2012 bol úspešne vykonaný obnovovací audit a platnosť certifikátu bola predĺžená do roku 2015.

Servis

Na všetky naše výrobky a služby poskytujeme záručný a pozáručný servis.
Ponúkame tieto služby: montáž servomotorov u zákazníka, nastavovanie, opravy, úpravy, revízie, externá údržba. Disponujeme vyškolenými pracovníkmi a zabezpečujeme vyššie uvedené práce.

Elektronické ovládanie servomotorov

Po novom sú naše servomotory vybavované elektronickými obvodmi s mikroprocesormi, ktoré umožňujú dosahovať vyššiu presnosť riadenia a vyššiu spoľahlivosť zariadení pri menšej náročnosti pri uvádzaní do prevádzky a nastavovaní. Tieto obvody sú vybavené tiež nepretržite pracujúcou autodiagnostikou, uľahčujúcou vyhľadávanie chýb v riadiacich okruhoch. Tieto servomotory majú obchodné označení MODACT CONTROL.

Elektronický snímač a regulátor polohy servomotorov MODACT DMS2

Ide o elektronický systém absolútneho bezkontaktného magnetického snímania polohy a momentu servomotorov.

Hlavné vlastnosti DMS2:

 • zaručená veľká životnosť komponentov snímačov, na ktorých nedochádza k mechanickému opotrebovaniu.
 • použitie absolútnych snímačov polohy bez potreby záložného napájania batériou.
 • kompletné riadenie chodu servomotora pri dvoj a trojpolohovej regulácii alebo napojení na priemyslovú zbernicu Profibus.
 • prehľadná signalizácia prevádzkových a servisných údajov na znakovom LCD displeji 2×12 znakov.
 • autodiagnostika chybových hlásení na LCD displeji, pamäť posledných porúch a počtu výskytov jednotlivých chýb.
 • nastavenie parametrov pomocou PC programu alebo miestneho ovládania.

Popis súčastí systému

Základná výbava:

Riadiaca jednotka je hlavná časť systému DMS2 a obsahuje:

 • mikrokontrolér
 • snímače polohy
 • 2 signalizačné LED
 • konektory pre pripojenie snímača momentu, dosky relé a 2P vstupov, zdrojovej dosky, komunikačného adaptéru, LCD displeja a miestneho ovládania. Momentová jednotka zabezpečuje snímanie krútiaceho momentu bezkontaktným snímačom.

Zdrojová jednotka obsahuje: 

 • 2 relé pre ovládanie elektromotora,
 • relé Ready má prepínací kontakt samostatne vyvedený na svorkovnicu
 • signalizačné relé 1 – 4 majú vyvedený na svorkovnicu jeden pól spínacieho kontaktu. Druhé póly spínacích kontaktov relé 1 – 4 sú prepojené a vyvedené na svorku COM.

Jednotka umožňuje pripojenie vyhrievacieho odporu a jeho riadenie termostatom. Jednotka ovláda silové spínače elektromotora (stýkače alebo bezkontaktné spínanie). K jednotke možno pripojiť dynamickú brzdu.

Jednotka displeja – dvojriadkový displej, 2×12 alfanumerických znakov. Jednotka tlačítiek – snímače tlačítiek „otváraj“, „zatváraj“, „stop“ a otočného prepínača „miestne, diaľkové, stop“.

Voliteľná výbava (v servomotore musí byž jedna z týchto jednotiek):

Jednotka dvojpolohového a trojpolohového riadenia – umožňuje ovládanie servomotora nabehnutím do polôh „otvorené“ a „zatvorené“ alebo analógovým signálom 0(4)–20mA. Jednotka pripojenia Profibus – umožňuje ovládať servomotor priemyselnou zbernicou Profibus.
Elektronické riadenie DMS2 kontroluje poradie a výpadok fáz napájacieho napätia.

Všeobecne o zbernici PROFIBUS DP

Pre výmenu informácií medzi automatizačnými systémami a pripojenými decentralizovanými technologickými prístrojmi sa dnes prevažne používajú pre komunikačný systém sériové priemyslové zbernice. V mnoho tisícoch úspešných aplikácií bolo jednoznačne preukázané, že použitím zbernicovej technológie je v porovnaní so štandardným technickým riešením zabezpečiť pri kabeláži, uvádzaní do prevádzky a údržbe úsporu nákladov vo výške až 40%. Pre prenos všetkých dôležitých informácií ako vstupných a výstupných dát, parametrov a diagnostických údajov pre technologické prístroje stačia iba dva vodiče. Kým v minulosti sa často používali medzi sebou nekompatibilní priemyslové zbernice rôznych výrobcov, dnes sa používajú takmer výhradne otvorené, štandardizované systémy.

Tým sa stáva užívateľ nezávislým na jednotlivých dodávateľoch a môže si zo širokej palety výrobkov vybrať ten nejlepší a cenovo najvýhodnejší výrobok. PROFIBUS-DP je vedúci otvorený zbernicový systém v Európe, ktorý sa úspešne používa na celom svete. Jeho aplikačná oblasť zahŕňa výrobnú automatizáciu, procesnú automatizáciu a automatizáciu budov. PROFIBUS-DP je mezinárodný otvorený štandard priemyslovej zbernice, ktorý bol štandardizovaný európskou normou EN 50 170. Tým sú investície výrobcov a užívateľov optimálne chránené a nezávislosť na výrobcoch je plne garantovaná.

Základné vlastnosti

PROFIBUS-DP určuje technické a funkčné vlastnosti sériového zbernicového systému, ktorý umožňuje distribuované digitálne automatizačné prístroje navzájom prepojiť sieťou. PROFIBUS-DP rozlišuje hlavné prístroje (Master) a podriadené prístroje (Slave). PROFIBUS-DP je navrhnutý pre rýchlu výmenu dát na najnižšej technologickej úrovni. Tu komunikujú ústredné riadiace stanice, ako napr. programovateľné automaty (PLC) alebo priemyselné počítače (IPC) cez rýchle, sériové spojenie s decentralizovanými technologickými jednotkami, ako sú vstupné/výstupné prístroje, ventily a pohony. Výmena dát s týmito decentralizovanými prístrojmi prebieha cyklicky. Komunikačné funkcie, ktoré sú k tomu potrebné, sú špecifikované základnými funkciami zbernice PROFIBUS-DP podľa európskej normy EN 50 170.

Hlavné prístroje (Master) alebo riadiace stanice určujú dátovú prevádzku na zbernici a môžu vysielať správy bez vonkajšieho vyžiadania. Hlavné prístroje (riadiace stanice) sa v rámci protokolu PROFIBUS tiež označujú ako aktívni účastníci zbernice.

Podriadené prístroje (Slave), ako napr. servomotory sú periférne prístroje. Typickými podriadenými jednotkami sú vstupné/výstupné prístroje, ventily, pohony a meracie prevodníky. Nemajú žiadne oprávnenie na prístup na zbernicu, tzn. že môžu prijaté správy iba odsúhlasiť alebo na vyžiadanie hlavného prístroja mu odoslať správu. Podriadené prístroje (jednotky) sa často tiež označujú ako pasívni účastníci zbernice.

Základné funkcie zbernice PROFIBUS DP

Riadiaca stanica (Master) číta cyklicky vstupné informácie od podriadených jednotiek (Slaves) a cyklicky zasiela podriadeným jednotkám výstupné informácie. Vedľa tohoto cyklického prenášania dát o stave procesu ponúka zbernica PROFIBUS-DP taktiež výkonné funkcie pre diagnostiku a uvedenie do prevádzky. Dátovú prevádzku strážia monitorovacie funkcie riadiacej stanice a podriadené jednotky.

Funkčné možnosti

Cyklický prenos užívateľských dát medzi riadiacou stanicou (DP-Master) a podriadenými jednotkami (DP-Slaves). Dynamické aktivovanie a deaktivovanie jednotlivých podriadených jednotiek (DP-Slaves). Skúšanie konfigurácie podriadených jednotiek (DP-Slaves). Synchronizácia vstupov a/alebo výstupov.

Ochranné funkcie

 • Všetky správy sa prenášajú s Hammingovou vzdialenosťou HD=4,
 • stráženie odozvy podriadených jednotiek (DP-Slaves) (Watchdog),
 • ochrana prístupu pre vstupy/výstupy podriadených jednotiek (DP-Slaves),
 • monitorovanie užívateľskej dátovej prevádzky s nastaviteľným intervalom monitorovania na riadiacej stanici (Master),
 • nastaviteľné bezpečnostné správanie.

Armatúry, prevodovky

Možnosti použitia našich servomotorov zvyšuje spojenie viacotáčkových servomotorov s prevodovkami firmy MASTERGEAR. Tam, kde vypínací moment servomotora už nie je dostatočný, možno takto zvýšiť hodnotu vypínacieho momentu až na 250 000 Nm pri armatúrach jednootáčkových (klapky, guľové kohúty), do 16 000 Nm pri viacotáčkových (šupátka, ventily). Rovnaký rozsah momentov možno tiež pokryť prevodovkami prispôsobenými iba na ovládanie ručným kolesom.

Množstvom prevedení, robustnou konštrukciou a vysoko kvalitným spracovaním vyhovujú prevodovky MASTERGEAR aj tým najnáročnejším prevádzkovým podmienkam. Vďaka antikoróznemu vyhotoveniu čistých kovových plôch, povrchovej úprave epoxidovým lakom a použitím viacmanžetových tesnení sú prevodovky série „MF“ tesné do IP 67 a dosahujú vynikajúcu odolnosť voči vplyvom prostredia. Pri všetkých modeloch zabezpečujú axiálne ihlové ložiská v kombinácii s jednodielnou závitovkou a hriadeľom závitovky nárast maximálne dosiahnuteľného faktoru a optimálnu účinnosť.

Podľa požiadaviek zákazníka navrhneme optimálne riešenie veľkosti a typu armatúry prípadne aj prevodovky a to ako z hľadiska prevádzky, tak aj ceny. Komplet zmontujeme a nastavíme na požadované parametre, takže odpadá zabezpečovanie kompletovania a zložité nastavovanie v prevádzkových podmienkach stavieb a pod.

Upozornenie

Servomotory expedované zákazníkom obsahujú vrecúška so silikagelom pre ochranu vybavenia servomotora pred vzdušnou vlhkosťou počas prepravy.

Pred uvedením servomotora do prevádzky je nutné skontrolovať ovládaciu skriňu aj svorkovnicovú skriňu, či vrecúška so silikagelom boly odstránené a pokiaľ nie, odstrániť ich zo servomotora a ekologicky zlikvidovať.